Accessibilitat · Proximitat · Compromís

“El nostre objectiu és tractar persones, no malalties”

Som un equip amb una llarga experiència professional tant en la sanitat pública com privada. Exercint professionalment a Sant Cugat des de l’any 1992.

Som professionals que treballem en equip i vetllem per una salut global. Avaluem, orientem i tractem els diferents problemes psicosocials i trastorns psicopatològics en nens, adolescents, joves i adults.
Seguim una línia de treball cognitiva-conductual, amb suport biologista individualitzat. Ens basem en un abordatge global del pacient en què es té en compte els aspectes genètics, i els factors socials de la salut; que moltes vegades poden tenir més a veure en la personalitat i el comportament que el nostre propi codi genètic.

Seguim una perspectiva bio-psico-social basat en l’evidència científica, entenen que hi ha factors genètics i biològics que juntament amb els factors socials i psicològics expliquen diversos problemes i trastorns. La psicologia cognitiva no deixa de banda l’aspecte biològic dels trastorns, aconsellant sovint, i prèvia avaluació individual, l’ús de medicaments o psicofàrmacs per millorar la simptomatologia.
El nostre model d’intervenció utilitza estratègies eficaces i amb bons resultats en la intervenció de diversos problemes, trastorns psicològics i psiquiàtrics.
Els fonaments es basen en considerar que les situacions que vivim són interpretades d’una o altre manera en funció d’una sèrie de circumstàncies i característiques personals, i que aquestes interpretacions o pensaments afecten els nostres sentiments, emocions i comportaments.

El treball consta de 3 fases:

1. Avaluació: obtenció d’informació mitjançant entrevista clínica, observacions, registres, auto-registres i diversos test estandarditzats. Es formulen hipòtesis del problema, orientació diagnóstica i ens plantegem els objectius d’intervenció o tractament.

2. Intervenció: Utilització de tècniques terapèutiques psicològiques i farmacològiques orientades a solucionar els objectius plantejats.

3. Seguiment: Avaluació de l’efectivitat del programa d’intervenció a mig i llarg termini, realitzant els ajustos necessaris pel manteniment dels canvis desitjats.

PSICOLOGIA
I PSIQUIATRIA

Infantil i
Juvenil

Orientació Educativa familiar:

. Problemes quotidians de comportament en nens i adolescents.
. Problemes en l’adquisició d’hàbits.
. Pautes a pares.

Dificultats i Trastorns de l’Aprenentatge.

Orientació Escolar i Professional.

Exploracions Psicomètriques/Neuro-psicològiques.

Dèficits en Habilitats Socials.

Alteracions i Trastorns del son.

Trastorns d’Eliminació: Enuresi i Encopresi.

TDA i TDH – Trastorn per Dèficit d’Atenció amb/sense Hiperactivitat.

Trastorns de Conducta: Negativisme, oposicionisme, Agressivitat.

Trastorns de la Conducta Alimentaria: Anorèxia i Bulímia.

Trastorns de l’Estat d’Ànim i Emocionals:

. Ansietat/Pors/Fòbies/Estrès.
. Depressió.
. Adaptatius.

Trastorn Obsessiu-Compulsiu.

Adults


Trastorns de l’estat d’Ànim i Emocionals

. Ansietat i estrès
. Ansietat generalitzada
. Atacs de pànic
. Fòbies i poés
. Depressió
. Bipolaritat
. Distímies

Alteracions del Son

. Insomni
. Hipersònmia
. Narcolèpsia

TDA I TDAH de l´Adult

Trastorns Obsessius Compulsius

Trastorns de Conducta Alimentària

. Bulímia
. Fartaneres
. Anorèxia

Problemes de Conducta i Personalitat

. Baixa autoestima
. Timidesa i aïllament
. Impulsivitat
. Personalitat límit

Trastorns Psicòtics

. Esquizofrènia
. Psicosi en general

Addiccions

Dificultats Familiars

. Problemes de convivència
. Processos de separació
. Violència domèstica
. Problemes de parella

ADDICCIONS
i PATOLOGIA DUAL

Trastorns per Consum de Substàncies

Les addiccions son el producte final de consumir de forma continuada determinades substàncies, que al final “t’enganxen”.
Aquestes substàncies, també conegudes com “drogues”, si fem un ús o un abús continuat, tenen la capacitat d’adaptar-se progressivament al nostre cos (tolerància) i al final crear una dependència (addicció) i la persona sent la necessitat que ha de mantenir el consum de forma continuada, del contrari es pot sentir malament i patir un quadre d’abstinència o “mono”.
Tot aquest procés, també coneguts com Trastorns per consums de substàncies, poden ser lleus, moderats o greus. Tenen una part química vinculada a la droga, dosis i via d’administració, una part psicològica en funció de les característiques de la persona i de la mateixa vivència en relació al consum i una part més social o automàtica en funció dels hàbits, llocs i entorn de consum, grup d’influència,…
Les conseqüències d’aquests trastorns, sovint les detecten els familiars i/o amics, no sempre el pacient es prou conscient del problema. El punt de partida per un bon abordatge es valorar la “motivació” pel tractament o ajudar-lo i preparar-lo pel canvi.
A partir d’aquí, es programa la pauta farmacològica més adient per la desintoxicació física (per evitar el mono), en molt casos es manté suport farmacològic per evitar recaigudes i sempre planificarem un seguiment terapèutic per reforçar l’abstinència i fer prevenció de recaigudes. Sempre que es pot, aconsellem fer suport i seguiment familiar conjunt.
Associats aquest trastorns, sovint i poden aparèixer complicacions mèdiques i/o psiquiàtriques que s’exploraran, s’abordaran o es derivaran als especialistes corresponents. En el cas de presentar psicopatologia associada o “patologia dual”, es farà un tractament i seguiment des del propi servei.
El consum més habitual en els adults són el tabac, l’alcohol, cànnabis, cocaïna i els tranquil·litzants. A més distància tenim derivats opiacis (heroïna i opiacis sintètics) i altres psicofàrmacs.
En relació als adolescents, tenim consums de tabac, porros (cànnabis) i alcohol (sobretot de caps de setmana i/o festes). A més distància, drogues de disseny (èxtasis), hipnosedants, cocaïna, ketamina i altres (OEDT/EDADES, MSSSI).
Totes les addiccions tenen solució, cal estar motivat pel canvi i seguir un tractament adient. Des del GLOBAL-MENT Sant Cugat, et podem orientar i ajudar.

Patologia Dual

Què és la “Patologia Dual” ? Quan una persona pateix de forma simultània o al llarg de la vida una addicció i un trastorn mental.
Més de la mitat de les persones que presenten un trastor mental, també tenen un trastorn per consum de substàncies i un 70% dels pacients que consulten por problemes d’abús o dependència a drogues, també presenten un trastorn mental.
Aquesta associació de trastorns per consum de substàncies i psicopatologia, o “patologia dual”, necessitarà d’un tractament i un seguiment integrats que podem donar des del servei de GLOBAL-MENT, buscant solucions o estabilitzant el problema.

LOGOPÈDIA
.

Retard i Trastorns de Parla i Llenguatge

Dificultats en l’estructuració del llenguatge en l´àmbit pragmàtic, fonològic, fonètic, semàntic i morfosintàctic, que pot afectar la comprensió i l’expressió del llenguatge i la parla.

Dislàlies

Alteracions a nivell de la pronunciació/articulació correcta de determinats sons de la parla: sigmatisme, rotacisme, entre d´altres

Disfuncions Orofacials

Respiració bucal, llavis incompetents, deglució atípica.